Zostań Członkiem

Zostań Członkiem!

Już dziś zostań naszym czlonkiem. W naszym gronie jest już ponad 500 osób: nauczycieli szkół podstawowych, średnich i wyższych. Wypełnij deklarację i dołącz do naszego grona.


Deklaracja członkowska

Nauczyciele biologii kształtują jutro – Biology Educators Shaping Tomorrow

BEST
STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / NAUCZYCIELE BIOLOGII KSZTAŁTUJĄ JUTRO – BIOLOGY EDUCATORS SHAPING TOMORROW

Nauczyciele biologii kształtują jutro – Biology Educators Shaping Tomorrow

Nauczyciele biologii kształtują jutro – Biology Educators Shaping Tomorrow


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Estońska Agencja Narodowa Programu „Erasmus +” zatwierdziła i przekazała do dalszej realizacji działania projektowe należące do grupy „KA220-SCH – Cooperation partnerships in school education” zawarte w dokumencie stanowiącym projekt pod tytułem: „Nauczyciele biologii kształtują jutro – Biology Educators Shaping Tomorrow” (akronim działania: „BEST”).

 

 

Projekt, którego jednym z partnerów i beneficjentów zostało Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych uzyskał zgodę na realizację w okresie od 01.11.2021 – 01.07.2024. Koordynatorem merytorycznym i logistycznym projektu zostało Estońskie Stowarzyszenie Nauczycieli Biologii (Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing – EBÜ) a pozostałymi partnerami operacyjnymi projektu: Stowarzyszenie Biologów Duńskich (Foreningen af Danske Biologer – FaDB), Macedońskie Towarzystwo Biologiczne (Macedonian Biological Society – Македонско биолошко друштво – МБД) oraz Portugalskie Stowarzyszenie Nauczycieli Biologii i Geologii (Associação Portuguesa de Professores de Biologia e Geologia – APPBG).

Priorytetem sektorowym projektu jest wspieranie nauczycieli, dyrektorów szkół i innych zawodów nauczycielskich oraz promowanie zainteresowania i doskonalenia umiejętności w implementacji nauki, technologii, inżynierii i matematyki. Wszyscy partnerzy to stowarzyszenia reprezentujące nauczycieli nauk przyrodniczych dlatego mają podobne cele uwzględnione w działaniach projektowych. Promowanie zainteresowań uczniów i doskonalenie umiejętności kluczowych w nauce, technologii, inżynierii i matematyce (grupa STEM) jest kluczowym czynnikiem wpływającym na opinie i wartości wdrażania bardziej zrównoważonego kierunku i ekologicznej przyszłości. Uczniowie jako przyszli naukowcy i eksperci w różnych dziedzinach zatrudnienia są główną siłą napędową do wspierania odpowiedzialnego obywatelstwa, rozwiązywania problemów i wyzwań w kontekście wpływu na środowisko i zmian klimatu oraz zrównoważonego rozwój na wszystkich poziomach życia codziennego. Aby to osiągnąć, nauczyciele muszą dzielić się ogólnoeuropejskim wspólnym Zielonym Ładem wartości i posiadać możliwości przekazywania skutecznych i innowacyjnych praktyk pedagogicznych wraz z metodologią oceny własnych działań. Krytyczne myślenie oparte o światopogląd naukowy i zrozumienie wpływu człowieka na środowisko ma kluczowe znaczenie dla następnych pokoleń w każdym aspekcie kulturowym i ekonomicznym. Działaniami wskazanymi przez Komisję Europejską jako priorytetowe, we współrealizowanym projekcie będą: 1) Współpraca instytucji edukacyjnych z biznesem – „Cooperation between educational institutions and business” 2) Nauka, technologia, inżynieria i matematyka – „Science, technology, engineering and mathematics (STEM)” 3) Środowisko i zmiany klimatyczne – „Environment and climate change”

Opis działań projektowych: Według badań Eurobarometru przeprowadzonych przez Komisję Europejską w latach 2015–2019, widoczny jest znaczny brak umiejętności oceny zjawisk społeczno-ekonomicznych w oparciu o światopogląd naukowy. Dotyczy to całej badanej populacji, w tym polityków, influence rów, dorosłych jak i uczniów. Problem ten uznano za konieczny warunek wstępny zajmowania się i radzenia sobie z problemami i wyzwaniami we wszystkich dziedzinach, stąd zrodziło się zapotrzebowanie na zrozumiałą formę aplikacji nauki: komunikacji i właściwego odbiór głównych idei zmian klimatycznych oraz promowanie zrównoważonego stylu życia. Oczywistym jest, że światopogląd naukowy jest kształtowany przez wiele podmiotów w okresie życia: nauka w szkole przyzwyczaja umysły uczniów do tego, że akceptują to przydatne narzędzia do stawiania czoła wyzwaniom nie tylko w dalekiej przyszłości jako specjaliści i influencerzy w życiu społecznym i gospodarczym, ale także w życiu codziennym czyniąc lepiej i dokonując zrównoważonych wyborów w celu zaspokojenia potrzeb i wyższych. Rola nauczycieli jako przewodników po zrównoważonym bilansie ekologicznym a także zielona przyszłość ma coraz większe znaczenie. Projekt ten ma postarać się odpowiedzieć na pytanie jak wzbudzić umysły młodych naukowców i przyszłych decydentów do krytycznego myślenia i wdrażania metod naukowej weryfikacji faktów. W dobie komunikacji elektronicznej, gdy każdy ma nieograniczony dostęp do obszernych zasobów informacji niezbędne jest posiadanie umiejętności wyszukiwania rzetelnych naukowo informacji i stosowania ich w sposób przyjazny dla całego otoczenia. Aby osiągnąć te cele: Europejski Obszar Edukacji i Europejski Zielony Ład, musimy wzmacniać kompetencje nauczycieli, dbać o „zieloną postawę” uczniów i dać im najlepszą wiedzę i umiejętności na pełną wyzwań przyszłość. Promowanie zainteresowań i doskonalenia metod z grupy przedmiotów STEM jest jednym z najwyższych priorytetów UE. Według założeń naszego projektu można je osiągnąć za pomocą wielu strategii w tym wsparcia dla nauczycieli i innych edukatorów, rozwoju kluczowych kompetencji i ułatwienia wymiany innowacyjnych, kreatywnych i angażujących metod uczenia się i nauczania. Biorąc pod uwagę, że mediana wieku nauczycieli rośnie i istnieje poważny niedobór młodych nauczycieli, zwłaszcza przedmiotów STEM, i wymuszane są nowe strategie uczenia się, konieczne, aby zająć się tymi aspektami we współpracy, poprzez wzajemną wymianę doświadczeń, tworzenie nowych materiałów zawierających uwzględnienie globalnego charakteru skutków zmian klimatu i wysokiego zapotrzebowania Europejczyków nastawionych na weryfikacje naukową przedstawianej rzeczywistości.

Głównymi celami tego projektu są:

1) budowanie potencjału merytorycznego i metodologicznego nauczycieli oraz organizacji w celu zapewnienia lepszego poziomu umiejętności kluczowych a także podnoszenie kompetencji nauczycieli;

2) praktyczne współtworzenie i adaptowanie na użytek krajowy i międzynarodowy materiałów edukacyjnych w dziedzinie zielonej biologii, w celu promowania uczenia się STEM i ICT;

3) wzmocnienie wymiaru europejskiego i perspektyw przyszłej współpracy dla europejskich nauczycieli przedmiotów ścisłych.

Szczegółowe działania projektowe będą oparte o:

1) stworzenie logotypu i identyfikacji wizualnej projektu;

2) budowę strona internetowa projektu;

3) druk plakatów i materiałów na temat Zielonego Ładu;

4) zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli zaangażowanych w pilotażowe plany zajęć na temat Zielonego Ładu;

5) przygotowanie i prowadzenie międzynarodowych spotkań i działań, w tym wycieczek terenowych;

6) wykłady i seminaria oraz warsztaty.

Partnerzy projektu:

 

 

 
« »