Zostań Członkiem

Zostań Członkiem!

Już dziś zostań naszym czlonkiem. W naszym gronie jest już ponad 500 osób: nauczycieli szkół podstawowych, średnich i wyższych. Wypełnij deklarację i dołącz do naszego grona.


Deklaracja członkowska

Polityka Bezpieczeństwa Informacji PSNPP

STRONA GŁÓWNA / POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PSNPP


Polityka Bezpieczeństwa Informacji PSNPP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”) Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych z siedzibą w Krakowie przy ulicy Gronostajowej 2, 30-387 Kraków, wpisane do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000212202, nr NIP 5261746847, REGON: 010640602 (dalej „PSNPP” lub „Administrator”).

2. W PSNPP wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, pokój C1-01. Kontakt z Inspektorem zapewniony jest przez e-mail: kyziol@chemia.uj.edu.pl lub pod numerem telefonu 12 686 2484.

3. PSNPP oświadcza i zapewnia, że:

a) dane osobowe są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym RODO, w sposób rzetelny i przejrzysty;

b) dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i są przetwarzane tylko w zakresie zgodnym z tymi celami;

c) PSNPP dokłada najwyższej staranności, by dane osobowe, które przetwarza, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne;

d) dane osobowe są przechowywane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

e) dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków organizacyjnych, technicznych i technologicznych.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji umowy, której przedmiotem jest uczestnictwo w spotkaniu projektowym organizowanym w ramach realizacji programu “Nauczyciele biologii kształtują jutro – Biology Educators Shaping Tomorrow” współfinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus + związanego z cyklem szkoleniowym dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1it. b) RODO);

b) ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń przez PSNPP lub obrona przed roszczeniami podnoszonymi w stosunku do PSNPP (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c) wykonanie obowiązków podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d) realizacja działań promocyjnych (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale jednocześnie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, czyli dokonania rejestracji oraz udziału w ww. spotkaniu projektowym oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

5. PSNPP przetwarza dane osobowe przez czas, jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania. PSNPP stosuje zasadę ograniczenia przechowywania danych osobowych, która zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem przez nieograniczony okres. Gdy zostanie osiągnięty cel przetwarzania, PSNPP usuwa lub anonimizuje dane. Wyjątkiem są̨ sytuacje, gdy przechowywanie danych jest niezbędne na mocy odrębnie obowiązujących przepisów.

PSNPP usuwa lub anonimizuje dane w szczególności, gdy:

a) nastąpi przedawnienie ewentualnych roszczeń;

b) upłyną terminy, które wynikają z przepisów prawa (np. ustawy o rachunkowości);

c) osoba, której dane dotyczą, cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy przypadków, w których zgoda była podstawą przetwarzania);

d) osoba, której dane dotyczą, skutecznie sprzeciwi się dalszemu przetwarzaniu (jeżeli podstawą przetwarzania był uzasadniony interes PSNPP jako Administratora).

6. Dane osobowe przetwarzane przez PSNPP mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:

a) podmiotom zaangażowanym bezpośrednio w organizację spotkania projektowego, w tym w organizację transportu i noclegu;

b) podmiotom świadczącym na rzecz PSNPP usługi księgowo – rachunkowe, prawnicze, IT;

c) organom publicznym – w przypadkach określonych przepisami prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) prawo do usunięcia danych,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f) prawo do przenoszenia danych,

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, w każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw prosimy o skierowanie żądania na wskazane wyżej dane kontaktowe.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.