Zostań Członkiem

Zostań Członkiem!

Już dziś zostań naszym czlonkiem. W naszym gronie jest już ponad 500 osób: nauczycieli szkół podstawowych, średnich i wyższych. Wypełnij deklarację i dołącz do naszego grona.


Deklaracja członkowska

O nas

Dowiedz się więcej o Stowarzyszeniu
STRONA GŁÓWNA / O NAS


O nas

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych powstało w 1993 r. z inicjatywy grupy nauczycieli biologii, chemii, geografii i fizyki. Jego celem jest: działalność społeczna na rzecz rozwoju nauczania przedmiotów przyrodniczych, rozbudzania aktywności zawodowej nauczycieli, upowszechniania wiedzy i umiejętności przyrodniczych i integracji środowiska nauczycielskiego. Stowarzyszenie miało przez wiele lat swoją siedzibę w Toruniu, a obecnie znajduje się ona w Krakowie. W Krakowie ma siedzibę redakcja czasopisma PSNPP, którą kieruje  redaktor naczelna dr hab. Agnieszka Kyzioł, prof. UJ.

Coroczne zjazdy członków PSNPP są okazją do prezentacji osiągnięć i nowatorskich rozwiązań metodycznych nauczycieli, wymiany doświadczeń na temat nauczania przedmiotów przyrodniczych, a także spotkań z ciekawymi wykładowcami z kraju i zagranicy.

 

The Polish Association of Natural Science Teachers (PSNPP) was established in 1993 with self-effort of group of biology, chemistry, geography and physics teachers. For The Polish Association of Natural Science Teachers goals and main tasks are social activity for the development of science education, stimulation of professional activity of teachers, dissemination of scientific knowledge and skills including the teaching community integration. Annual meetings of members of The Polish Association of Natural Science Teachers are undoubtedly an opportunity to present the achievements and innovative methodological and methodical solutions of teachers, exchanging experiences on teaching science both in Poland and abroad. The association is a co-author and participant of many projects co-financed from European Union funds like Erasmus+. It is involved in the dissemination of ideas constituting guidelines of the European Commission in the field of education and training.

 

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych – zarząd:

Przewodniczący:

dr Karol Dudek-Różycki (karol.dudek-rozycki@psnpp.org.pl)

Doktor nauk chemicznych, pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz jednego z krakowskich liceów. Popularyzator chemii. Autor prac naukowych w zakresie dydaktyki chemii, repetytoriów oraz licznych zbiorów zadań i opracowań dla uczniów i nauczycieli. Egzaminator maturalny, członek Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, rzeczoznawca MEN ds. podręczników, doradca metodyczny miasta Krakowa i powiatu krakowskiego, nauczyciel w “Szkole z TVP”.

 

Chairman of the Polish Association of Science Teachers, Expert for the Ministry of Education on textbooks for teaching chemistry, Judge in The Central Examination Board for national chemistry exam, The chairman of the organizational committee of the national contest of chemical knowledge, Executor in the “Chemistry in my environment” project, former executor in the SAILS project (7 PR) – Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science, active Chemistry and Natural Sciences teacher, member of the editorial staff of journal for Chemistry and Natural Sciences teachers – Biuletyn PSNPP.

 

Zastępcy przewodniczącego:

dr hab. Agnieszka Kyzioł (Prof. UJ) (agnieszka.kyziol@psnpp.org.pl)

Doktor habilitowany nauk chemicznych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego (2019). Obecnie pracuje w Zakładzie Chemii Nieorganicznej w Zespole Fizykochemii Koordynacyjnej i Bionieorganicznej na Wydziale Chemii UJ. Autorka ponad 60 artykułów naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach z listy filadelfijskiej (ponad 1950 cytowań, index H 22). Tematyka naukowa skupia się wokół trzech tematach badawczych: 1) związki koordynacyjne metali w walce z lekoopornością, 2) funkcjonalne polimerowe nanoukłady zawierające nanocząstki metali, oraz 3) selektywnie działające układy kontrolowanego dostarczania leków. Laureatka projektu „POMOST” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców (2013) oraz 2 projektów finansowanych z Narodowego Centrum Nauki (2011, 2017). Promotor ponad 50 prac magisterskich i licencjackich, promotor pomocniczy 2 doktoratów w dziedzinie nauk chemicznych oraz recenzent 3 doktoratów europejskich (Hiszpania). Zaangażowana w pracę z uczniami V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie (opiekun naukowy licznych projektów realizowanych przez uczniów liceum na Wydziale Chemii UJ) oraz uczniami szkół podstawowych w ramach projektu europejskiego „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” (Chemia w moim otoczeniu). Wykładowca Uniwersytetu Dzieci w roku akademickim 2019/2020.

 

Anna Żertka

Anna Żertka – Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Nauczycielka chemii, biologii i przyrody w szkole podstawowej. Ekspertka metody IBSE. Twórczyni profilu Bio-chemiczne Sketchnotki na Facebooku. Współautorka obudowy metodycznej do chemii, biologii, geografii i fizyki wyd. MAC. Autorka graficznych kart pracy do chemii, biologii, przyrody i geografii wyd. WIR. Autorka kart pracy do projektu “Lekcje w sieci – eksperymentalnie” organizowanego wraz z Centrum Cyfrowe oraz Google. Zaangażowana w liczne projekty edukacyjne i ekologiczne. Należy do grupy Superbelfrzy RP i od 2023 roku jest członkiem zarządu PSNPP.

Anna Żertka – a graduate of the Silesian University of Technology in Gliwice. Primary school chemistry, biology and science teacher. IBSE method expert. Creator of the bio-chemical sketchnotes on Facebook. Co-author of a methodological study in chemistry, biology, geography and physics at the MAC publishing house. Author of graphic worksheets for chemistry, biology and geography ( WIR publishing house). Author of worksheets for the project “Lessons on the Web – Experimentally” organized with Digital Centrum and Google. Involved in numerous educational and ecological projects. She belongs to the „Superbelfrzy RP group” . Since 2023 he has been a member of the board of the PSNPP.

Skarbnik:

dr Michał Płotek (michal.plotek@psnpp.org.pl)

Doktor nauk chemicznych, pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, popularyzator nauki, znany z wielu inicjatyw promujących naukę chemii wśród dzieci i młodzieży, w szczególności skorelowanych na przygotowanie do egzaminu maturalnego. Egzaminator maturalny, członek Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, rzeczoznawca ds. podręczników MEN, nauczyciel w “Szkole z TVP”.

 

Treasurer of the Polish Association of Science Teachers, Expert for the Ministry of Education on textbooks for teaching chemistry, Judge in The Central Examination Board for national chemistry exam, Coordinator of the “Chemistry in my environment” project, member of the editorial staff of journal for Chemistry and Natural Sciences teachers – Biuletyn PSNPP.

Sekretarz:

mgr Anna Czuba (anna.czuba@psnpp.org.pl)

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Ochrona Środowiska oraz absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy ukończonych na Politechnice Krakowskiej. Obecnie pracuje w Wydziałowym Centrum Dydaktyki Wydziału Chemii UJ w laboratoriach Zakładu Technologii Chemicznej.

Pasjonatka chemii, górskich wędrówek i fotografii. Prywatnie żona i matka 7-letniej Hanny.

Graduate of the Faculty of Chemistry at Jagiellonian University in the field of Environmental Protection and a graduate of postgraduate studies in Occupational Health and Safety Management completed at the Cracow University of Technology. .

Currently works at the Faculty Didactics Center of the Faculty of Chemistry at Jagiellonian University in the laboratories of the Department of Chemical Technology.

Passionate about chemistry, mountain hiking and photography.

Privately a wife and mother of 7-year-old Hanna.

 

Honorowa Przewodnicząca PSNPP:

dr Józefina Turło

dr Józefina Turło

Doktor nauk fizycznych, fizyk ciała stałego, dydaktyk fizyki i przyrody oraz członek GIREP-u (Międzynarodowej Grupy Badań z zakresu Dydaktyki Fizyki). Rzeczoznawczyni ds. oceny polskich podręczników szkolnych i pomocy dydaktycznych, a również ekspertem oceny wniosków na granty europejskie jak np. ds. oceny programów edukacyjnych FP7 Unii Europejskiej czy oceny wniosków w ramach międzynarodowego prowadzony przez Komisję Europejską Konkursu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Jedna z założycielek PSNPP.

Członkowie:

mgr Łukasz Głaz (lukasz.glaz@psnpp.org.pl)

Łukasz Sylwester Głaz urodzony 29 lipca 1982 r. w Warszawie, absolwent wydziałów: Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończył z wyróżnieniem studia II stopnia, uzyskując tytuł magistra i rozpoczął studia III stopnia. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego i  ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, którą rozpoczął w 2001 roku w Fundacji „Świat na Tak”. Od 2008 roku pracuje w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika w Warszawie, gdzie uczy chemii w klasach z Programem Dyplomowym Matury Międzynarodowej i w klasach o profilu biologiczno-chemicznym. Jest autorem publikacji naukowych i zbioru zadań z chemii, a także egzaminatorem egzaminu maturalnego z chemii a od 2017 roku ekspertem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

 

Lucas Sylvester Glaz was born in Warsaw, Poland, on the 29th of July, 1982. In 2006 he graduated with honors from the University of Warsaw, Chemistry Department and next in 2008 Physics Department. He is a certified teacher with 20-year teaching experience, which he started in 2001 in “Świat na Tak” Foundation. Since 2008 he has been working in Nicolaus Copernicus Bilingual School in Warsaw as a chemistry teacher in International Baccalaureate Diploma Programme classes and in the classes implementing extended chemistry curriculum. He is an examiner of the Matura exam in chemistry, the author of scientific publication, and the chemistry practise booklet. Since 2017 he has been working as an expert of the Regional Examination Commission in Warsaw.

Dawid Basak (dawid.basak@psnpp.org.pl)

Nauczyciel fizyki i matematyki od 2010r., dyrektor Szkoły Podstawowej w Górsku od roku szk. 2017/2018.

Wykształcenie:

  • Trzyletnie zawodowe studia licencjackie, nauczanie fizyki i matematyki, WFAiIS UMK, Toruń,
  • Dwuletnie Uzupełniające Studia Magisterskie, nauczanie fizyki, WFAiIS UMK, Toruń,
  • Studia Podyplomowe w zakresie nauczania: matematyka, WSPW Płock,
  • Studia Podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, WSPW Płock,
  • Kurs kwalifikacyjny: terapia pedagogiczna.

Osiągnięcia:

  • Udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych EU-HOU, HIPST, S@TM,
  • Prowadzenie warsztatów podczas Konferencji i Warsztatów PSNPP (od roku 2008),
  • Prowadzenie warsztatów podczas Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (2014-2017),
  • Autor i współautor ok. 60 publikacji popularno-naukowych z zakresu biologii, fizyki i ekologii do Czasopisma PSNPP „Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych” oraz „Biologia w szkole” i „Fizyka w szkole”,
  • Egzaminator egzaminu maturalnego i egzaminu ośmioklasisty  z matematyki.

dr Urszula Komarnicka (urszula.komarnicka@psnpp.org.pl)

Specjalność: chemia nieorganiczna, chemia leków, chemia bionieorganiczna

W roku 2016 obroniła swoją pracę doktorską zatytułowaną: „Nowe kompleksy miedzi(I) z diiminami i fosfinową pochodną sparfloksacyny: właściwości fizykochemiczne i biologiczne”. Interdyscyplinarność pracy doktorskiej wymusiła na Niej odbycie kilku staży naukowych m.in w Zakładzie Chemii Nieorganicznej w Zespole Fizykochemii Koordynacyjnej i Bionieorganicznej (Uniwersytet Jagielloński); w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii w Zakładzie Mikrobiologii (Uniwersytet Wrocławski) czy w Zakładzie Mikrobiologii w Katedrze Patologii (Uniwersyt Przyrodniczy we Wrocławiu), podczas trwania których bezpowrotnie zakochała się w biologii.

Naukowy balans pomiędzy biologią a chemią trwa do dziś. Urszula Komarnicka, obecnie zatrudniona na Wydziale Chemii UWr na stanowisku adiunkta, kieruje grantem NCN (tytuł „Czy kompleksy miedzi(I) z fosfinowymi koniugatami nośników peptydowych mogą powodować selektywną śmierć komórek nowotworowych? Synteza, badania właściwości fizykochemicznych i biologicznych.”), skupiającym się na syntezie fosfinowo-peptydowych koniugatów, które selektywnie mogłyby doprowadzać cytotoksyczne kompleksy miedzi jedynie do komórek nowotworowych. Ponadto Jej badania związane są z syntezą kompleksów irydu, rutenu, miedzi, niklu, kobaltu o potencjalnych zastosowaniach terapeutycznych. Obecnie, wraz ze naukowcami z Wydziałów Chemii UWr i UJ a także z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ, pracuje nad selektywnym doprowadzaniem terapeutyków do komórek nowotworowych za pomocą pola magnetyczego. Ponadto, współpracuje z Institute of Condensed Matter Chemistry and Energy Technologies (ICMATE, Padwa, Włochy) oraz Department of Pharmaceutical and Pharmacological Sciences (Universytet w Padwie, Włochy), gdzie odbyła swoje staże podoktorskie.

Urszula Komarnicka interesuje się również środowiskiem, jego zmianami wywołanymi przez działalność człowieka i wszelkimi konsekwencjami tych zmian. Od 2021 roku jest wieceprzewodnicząca Akademii Młodych Uczonych i Artystów, gdzie Jej misją stała się popularyzacją nauki i ochrony środowiska. Kocha zwierzęta a sama jest właścicielką pięciu kotów. Uwielbia podróżować, przepada za gotowaniem i jedzeniem. Wyznaje zasadę, że kraj poznaje się po jego smaku. Pasjonuje się fotografią a w wolnych chwilach rozkłada karty Tarota. Ponad wszystko – kocha ludzi.

Urszula Komarnicka got her PhD in 2016 at the Faculty of Chemistry of the University of Wrocław where she currently works. She was a leader of few projects: one funded by National Science Centre; number 2016/23/D/ST5/00269; two funded by Ministry of Science and Higher Education; numbers 4478/E-344/M2015 and 4478/E-344/M2013. She was working also as a member in few projects: three funded by National Science Centre; numbers 2020/37/N/ST4/02698; 2014/13/B/ST5/04359 and 2011/03/B/ST5/01557; two funded by European Union, numbers POKL.04.01.01-00-054/10-00 and POKL.04.01.01-00-054/10-00.

 

dr Radosław Uliszak (radoslaw.uliszak@psnpp.org.pl)

dr Radosław Uliszak – doktor nauk o Ziemi, nauczyciel geografii w VIII Prywatnym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Autor i współautor kilku podręczników szkolnych do geografii (m.in. „Oblicza geografii 2”) oraz wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Popularyzator nowych technologii w nauczaniu, a także czytelnictwa e-booków jako autor poczytnego bloga „Cyfranek – Cyfrowe Czytanie”.

 

Geography teacher since 1992. Used to teach geography students at university level and primary or secondary school pupils as well till nowadays. PhD thesis was about Polish agriculture in Southern Poland facing enter to European Union. An author and co-author of three secondary school geography textbooks. And “Oblicza geografii 2” is now in use.
Likes reading, writing and “new technologies”. He is also an author of quite popular blog about digital reading – cyfranek.booklikes.com. He likes to commute by bicycle to work every day because it fills him up by energy and good mood. Proud father of two daughters.

 

dr Tomasz Wichur (tomasz.wichur@psnpp.org.pl)

Doktor nauk farmaceutycznych, absolwent Wydziału Chemii UJ, pracownik w Katedrze Chemii Farmaceutycznej UJ CM. Pasjonat chemii i wszystkiego, co związane z jej dydaktyką; wykładowca na warsztatach maturalnych Wydziału Chemii UJ, współautor arkuszy maturalnych próbnej matury z Wydziałem Chemii UJ, zbiorów zadań i opracowań, mających na celu pomóc maturzystom w przygotowaniu do egzaminu dojrzałości z chemii, nauczyciel w jednym z krakowskich liceów.

 

Tomasz Sobiepan

Dyplomowany nauczyciel fizyki, absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, edukator. Był dyrektorem szkoły oraz koordynatorem ogólnopolskiego Programu KREATOR, zajmującego się wprowadzaniem umiejętności kluczowych do nauczania w szkołach. Obecnie rozwija ideę nauczania przedmiotów przyrodniczych poprzez doświadczenia wykorzystujące technologię cyfrową oraz połączenia go z nauką kodowania i robotyki. Prowadzi wykłady, warsztaty, szkolenia, lekcje otwarte, pokazy dla nauczycieli i dyrektorów szkół.